مصوبات کمیته داوران


1 - مجموعه قوانين داوري سبك جهت اطلاع كليه داوران، مربيان و هنرجويان:

جهت دانلود فایل بر روی لینک دانلود کلیک کنید .


___________________________________________________________________________________________

2 _ مدارك وشرايط لازم جهت اخذ دفترچه كارآموزي داوري سبکی:

- داشتن حداقل سن 17سال
- داشتن كمربندقهوه اي به بالا+حکم فدراسیونی
- شركت در استاژ داوري و پرداخت هزينه مصوب شده همان سال جهت حق استاژ و صدور دفترچه(مصوب سال 1392 مبلغ 150000 ریال میباشد)
- عكس 4*3 تعداد 6 قطعه
- تصوير شناسنامه 2 سری
- تصویر كارت ملي 2سری
- تصوير حكم كمربند فدراسیونی
- تصویر بیمه ورزشی
- پوشه قرمز و گيره

____________________________________________________________________________________________

3 _مدارك وشرايط لازم جهت اخذ دفترچه و حكم از فدراسيون كاراته ج.ا.ا

- داشتن حداقل سن 22سال
- داشتن كمربند مشكي دان2 به بالا
- تکمیل بودن تعداد مهر دفترچه کارآموزی داوری که به قرار زیر است:
_________*کمربندقهوه ای 30 مهر____________ *کمربندمشکی دورسفید 15 مهر
_________*کمربند مشکی دان یک 10 مهر_______*کمربندمشکی دان دو به بالا 5 مهر

- شركت در استاژ و آزمون داوري و پرداخت هزينه مصوب شده همان سال جهت حق استاژ
- عكس 4*3 تعداد 6 قطعه
- تصوير شناسنامه 2سری
- تصویر كارت ملي 2سری
- تصوير حكم كمربند
- تصویر بیمه ورزشی
- پوشه قرمز و گيره
- پرداخت هزينه مصوب شده همان سال جهت صدور حكم و دفترچه(مبلغ وجه طبق نرخ تعرفه روز فدراسیون محاسبه واعلام میگردد)

_____________________________________________________________________________

4 - شایان ذکر است کلیه کسانی که دارای دفترچه داوری سبکی ویافدراسیونی می باشندبهمراه داشتن آن درکلیه مسابقات واستاژهای داوری الزامی بوده ودرصورت عدم بهمراه داشتن دفترچه ازممهور شدن آن محروم خواهند گشت .