مصوبات کمیته انضباطی

1_ هنرجويان موظف به قبول و انجام كليه مقررات قانوني موجود درباشگاهها ميباشند(اداي احترام به استادو كليه اساتيد و ارشدها و كلاس_حضور بموقع و منظم در كلاس_موجه بودن غيبت_پوشش لباس از نوع لباس سفيد كاراته_داشتن آرم وعلايم سبك_بستن كمربند مشخص شده_اخذ بموقع احكام كمربند_پرداخت شهريه اعلام شده ازسوي مربي_شركت در استاژ).
_______________________________________________________________________________
2_درصورت بروز هرگونه اختلاف ميان هنرجويان حتما موضوع بايد به سمع ونظر سنسي كلاس برسد ودرصورت بروز هرگونه اختلاف ميان هنرجو بامربي، مربيان بايكديگر، مربيان بامديران ويا مديران بايكديگر موضوع تنها ازسوي مقامات انضباطي (با مديريت "حاج اقا كيان" به شماره تماس 09383930696) قابل رسيدگي است.
_______________________________________________________________________________
3_باستناد قوانين مدون داوري درهنگام برگزاري مسابقات شركت كننده معترض فقط ميتواند ازسوي مربي نسبت به اعتراض رسمي بصورت تنظيم فرم اعتراض ( كه در اختیار مدیر کمیته داوران میباشد ) اقدام نمايد، درغيراينصورت اعتراض قابل پذيرش نميباشد.
_______________________________________________________________________________
4_درصورت برخورد با هرگونه اعتراض خودسر ازسوي هنرجويان (خواه در مسابقات،خواه درباشگاه) ، توسط كميته انضباطي سبك با وي برخورد قاتوني بعمل خواهد آمد و گزارش مكتوب ازسوي سبك به كميته انضباطي هييت كاراته استان و رونوشت آن به حراست اداره ورزش وجوان ارسال خواهد شد.
_______________________________________________________________________________
5_موارد مربوط به بانوان توسط شخص سركار خانم سنسي عفيفي (عضوكميته انضباطي) باهماهنگي مديركميته انضباطي، پيگيري خواهدشد.
_______________________________________________________________________________
6_طرز پوشش و رفتار اجتماعي مربيان، مديران، مسئولين، نمايندگان درجامعه بايد بانظام آراستگي اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران همخوان باشد،درغيراينصورت پس از اعلام اخطار موضوع ازسوي كميته انضباطي پيگيري خواهد شد.