مصوبات کمیته فنی

1 _ امتیاز آیتم های آزمون کمربند

امتیازات آزمون کمربند
کاتا و کیهون 30 امتیاز
کومیته و کیهون 25 امتیاز
بدنسازی 15 امتیاز
انعطاف بدنی 15 امتیاز ( شامل نشستن 180 درجه و نزدیک کردن سر به زمین و زانو. )
اطلاعات عموم 15 امتیاز ( شامل اسامی حرکات در کاتاها و بونکای کاربردی در تکنیکهای کاتا به زبان ژاپنی )
اطلاعات عمومی و انعطاف بدنی شامل تمام کمربند ها می گردد.

______________________________________________________________________________

2_ جدول آیتم های آزمون کمربند

 

رده کمربند کاتا کمیته

بدنسازی

شنا _ شکم _ اسکوات

زمان بین کمربند
قرمز

تایکیو کوسونو ایچ

------------- 15 _ 25 _ 35  یکماه و نیم
بنفش

قبل

+ تایکیو کوسونو نی

+ تایکیو کوسونو سان

_ کیهون

_ تکنیک های انفرادی

_ 1 بازی 3 دقیقه ای
20 _ 30 _ 40 دو ماه
نارنجی

قبل

+پینان ایچ

_ کیهون

_ تکنیک های انفرادی

_ 2 بازی 3 دقیقه ای
25 _ 40 _ 50 سه ماه
آبی

 پینان نی

_ کیهون

_ تکنیک های انفرادی

_ 3 بازی 3 دقیقه ای
35 _ 50 _ 60 پنج ماه
زرد

پینان سان

_ کیهون

_ تکنیک های انفرادی

_ 4 بازی 3 دقیقه ای
45 _ 60 _ 70  شش ماه
سبز

پینان یون

_ کیهون

_ تکنیک های انفرادی

_ 5 بازی 3 دقیقه ای
55 _ 70 _ 80 هفت ماه
قهوه ای

پینان گو

+ یانتسو

_ کیهون

_ تکنیک های انفرادی

_ 6 بازی 3 دقیقه ای
70 _ 90 _100 هشت ماه
دان یک

سانچین

+ تنشو

+ سوگینو

_ کیهون

_ تکنیک های انفرادی

_ 8 بازی 3 دقیقه ای
105 _ 130 _ 170 هجده ماه
دان دو

سایفا

+ گیگ سای دای

 

_ کیهون

_ تکنیک های انفرادی

_ 9 بازی 3 دقیقه ای
125 _ 140 _ 230 دو سال
دان سه

گیگ سای شو

+ باسایی

 

_ کیهون

_ تکنیک های انفرادی

_ 10 بازی 3 دقیقه ای
145 _ 160 _ 390 سه سال
دان چهار  سی ان چین

_ کیهون

_ تکنیک های انفرادی

_ 11 بازی 3 دقیقه ای
165 _ 180 _ 710 چهار سال
دان پنج کانکو دای

_ کیهون

_ تکنیک های انفرادی

_ 12 بازی 3 دقیقه ای
185 _ 200 _ 1000 پنج سال

 

نحوه آزمون آیتم کاتا از اولین کاتا تا کاتای اعلام شده برای هر کمربند انجام می گردد

 

اطلاعات عمومی و انعطاف بدنی شامل تمام کمربند ها می گردد______________________________________________________________________________

3_ نحوه در نظر گرفتن امتیازات

امتیازات بین 100-70 قبول
امتیازات بین 70- 50 مشروط به آزمون شش ماه بعد که فرد مورد نظر باید تا تاریخ آزمون بعد کمربند سفید ببندد .
امتیازات بین 50-0 مردود

______________________________________________________________________________

تبصره 1

کمربند قرمز (کیو9) و کمربند بنفش (کیو8) درکاراته کیو محسوب میگرددکه گذراندن آن توسط کاراته کاها الزامی میباشد.
______________________________________________________________________________

-تبصره 2

کمربند مشکی دور سفید (شودان) بعنوان کیو1 کمربند قهوه ای محسوب میگردد (کمربند قهوهای کیو2 می باشد و کمربندمشکی دور سفید کیو 1 میباشد)که بصورت کمربندی مشکی با نوار سفید نازکی دور آن مشخص میگردد که گذراندن آن توسط کاراته کاها الزامی میباشد.


______________________________________________________________________________

تبصره 3

درصورتیکه دوکاراته کا الف و ب در آزمون یک رده کمربندی شرکت نمایند (کاراته کا الف از ب ارشدتر باشد) ودر نتیجه آزمون کاراته کا الف مردود،مشروط ویا اصلادر آزمون شرکت ننماید و کاراته کا ب قبول گردد در این هنگام کاراته کا الف تا یک دوره آزمون بعدی کمربندسفیدبسته وبازهم درجایگاه ارشدقرارمیگیرد و اما درصورتیکه در بار دوم مشروط،مردود یا اصلا شرکت ننماید کاراته کا ب ارشدبوده وکاراته کا الف باکمربند قبلی خود بعدازکاراته کا ب قرار میگیرد.(درصورتیکه کاراته کا الف در آزمون دورسوم شرکت نموده و موفق به قبول شدن در آزمون گردد دیگر نمیتواند ماهیت ارشدی نسبت به کاراته کا ب داشته باشد)
______________________________________________________________________________

- تبصره 4

آیتم بدنسازی و کمیته نسبت به شرایط سنی و جنسی کاراته کاهان با صلاح دید مسئولین آزمون قابل تغییر است.

______________________________________________________________________________

-تبصره 5

قابل توجه کلیه مربیان: مراتب آیتمهای آزمون هرکمربند شامل آموزه های هنرجو از بدو ورود تاهمان رده کمربند مورد آزمون میباشد بطورمثال سوالات اطلاعات عمومی و آیتم های آزمونی کمربند زرد شامل اطلاعاتی که ازبدو ورود هنرجو تا کمربند زرد میباشد.
______________________________________________________________________________

تبصره 6

مربیان و هنرجویان گرامی بایدتوجه داشته باشند که فاصله زمانی مشخص شده بین کمربندها برمبنای حضور در کلاسها تعیین شده است بطورمثال اگر فاصله بین کمربند سبز تا قهوه ای 7 ماه باشد ، یعنی هنرجو باید 7 ماه در تمرینات کلاسی حضورداشته باشد.
______________________________________________________________________________

-4 _مدارک لازم جهت اخذ کمربند

_تصویر شناسنامه
_تصویر کارت ملی
_چهار قطعه عکس
_کارت بیمه
_تصویر حکم کمربند قبلی
_هزینه های استاژ، آزمون و احکام طبق تعرفه فدراسیون
_پوشه آبی و گیره جهت آزمون هنرجو
_پوشه قرمز و گیره جهت آزمون مربی
______________________________________________________________________________

5 _مدارک لازم جهت ذریافت کارت W.K.O

کلیه اعضای سبک بیاکورن کای کان کاراته بدون محدودیت سنی و کمربندی میتوانند اقدام به دریافت کارت عضویت W.K.O نمایند.
مدارک لازم :
1-تایپ مشخصات کامل به زبان انگلیسی (نام_نام خانوادگی_نام پدر_تاریخ تولد به میلادی_کد ملی)
2- نوشتن رنگ کمربند
3-پرداخت مبلغ 10دلار جهت حق عضویت

کلیه متقاضیان میتوانند جهت اطلاعات بیشتر باشماره تماس 09173158934 (جناب سنسی مصطفی رامبد) تماس حاصل نمایند.


نمونه کارت عضویت سازمان جهانی W.K.O