مصوبات هیئت رئیسه

مقرر گردید ، هر 3 ماه یک بار جلسه ای تحت عنوان جلسه سبکی با وجود مدیران ، نمایندگان ، مربیان و قهرمانان جهت ارائه انتقادات ، پیشنهادات و گزارش فعالیت های خود ، برگزار گردد ، که توسط دبیر سبک بیاکورن کای کان کاراته استان فارس به کلیه اعضا اطلاع رسانی می شود .